Timpendlare.se
Senaste nytt
2017-11-29
Remissvar från TIM-Pendlare på Nationell plan för transportsystemet 2018-2029 finns nu att ladda ned
2017-11-21
Öppet brev från föreningen till Tåg i Bergslagen och Region Västmanland finns nu att ladda ned
2017-05-09
Rapport från öppet pendlarmöte om inställt direkttåg Örebro-Eskilstuna-Stockholm finns nu att ladda ned
2017-03-11
Öppen skrivelse till Mälab och SJ finns nu att ladda ned.
2016-12-09
Revidering av skrivelsen om tåg 984 med synpunkter från medlemmar under november
2016-11-11
Föreningen publicerar resultat på enkätundersökningar av vad resenärerna tycker om regionaltågstrafiken 2012-2016
Se alla nyheter
Kalender

Inga planerade publika händelser

Senaste nytt

2017-03-11

Öppen skrivelse till Mälab och SJ

Föreningen har gjort en skrrivelse till Mälab och SJ. För sprida information om föreningens arbete så finns den att ladda ned från Öppen skrivelse till Mälab och SJ mars 2017

2016-12-09

Revidering av skrivelsen om tåg 984 med synpunkter från medlemmar under november

Efter föreningensskrivelse den 29 november har ytterligare synpunkter kommit in från medlemmarna och vi väljer därför att göra en reviderad version av vår skrivelse tillgänglig.

Mälab AB ägs av regionala kollektivtrafikansvariga i de sex länen Sörmland, Västmanland, Stockholm, Örebro, Uppsala och Östergötland. 2017 så etablerar Mälab ett nytt tågsystem i Mälardalen genom en gemensam satsning. För detta har man skrivit ett 4-årigt avtal med SJ om att tillhandahålla tåg och köra trafiken tills dess att nya tåg levereras. Mälabs ambition är att utforma trafiksystemet så att tågen stannar vid flera stopp med följd att tåg 984 inte längre kommer att gå som ett direkttåg.

Föreningen TIM-pendlares lämnade en uppdaterad skrivelse till Mälab med anledning av inkomna synpunkter på indragning av tåg 984 (Örebro-Eskilstuna-Stockholm) T17:s tidtabell. Läs skrivelsen här.

Dialog under mötet

  • TIM-pendlare framhöll att man vid de två tidigare samverkansmöten med Mälab och detta efterfrågat beslutsunderlag och dess bevekelsegrund. TIM-pendlares egna enkäter som släppts i dagarna visar att pendlarna önskar fler tåg som trafikerar med färre stopp. Det borde finnas utrymme att åtminstone hålla 984 i nuvarande utformning om viljan från Mälab finns.
  • Tjänstemän inom Mälab AB hänvisar till det politiska besluet om att ändra utformningen av trafiken: tågen ska stanna på fler stationer. Man hänskjuter i dagsläget frågan till 2021/2022 när nya tågen börjat levereras och infrastrukturåtgärderna kommit en bit längre, då ett ev annat beslut kan tas.
  • TIM-pendlare hade, förutom tre representanter från styrelsen, också ett par berörda medlemmar närvarande; en från Örebro och en från Eskilstuna. De båda bekräftade att det rör sig om ett hundratal pendlare som idag nyttjar tåg 984 från Örebro och flera hundra från Eskilstuna. Beslutet får stora konsekvenser för arbetspendlingen till Stockholm från Örebro och Eskilstuna. (tidigare version av denna text inkluderade endast uppgift om pendlande från Örebro)

Slutsats

  • TIM-pendlare finner det inte troligt att Mälab AB för närvarande kommer att övertygas om att verka för att beslutsgrunden ses över med möjlighet till bibehållen utformning av tåg 984.
  • TIM-pendlare har parallellt fört en dialog SJ om att det finns möjlighet att skapa snabba förbindelser för Örebro-pendlarna på Mälarbanan, där SJ inte är bundet av ett avtal med Mälab. Dialog har förts med Trafikverket om tilldelning av snabbt tågläge Örebro-Västerås-Stockholm. I dagsläget finns sådana snabba lägen inte enligt Trafikverket. TIM-pendlare fortsätter dialogen i sina kontaktnät.
  • Detta hjälper i så fall föga Eskilstuna-pendlarna, där det krävs andra strategier TIM-pendlare nu tittar på.
  • Berörda pendlare i Örebro och Eskilstuna bör också kontakta sina kollektivtrafikförvaltare och förtroendevalda om de konsekvenser som fås av beslutet. Maila gärna timpendlare@gmail.com.
2016-11-11

Så här tycker pendlarna om regionaltågstrafiken i Mälardalen - unika enkätundersökningar i 4-delar av pendlare för pendlare

Föreningen TIM-pendlare har under åren 2012 -2016 till sina medlemmar gått ut med egna enkätundersökningar kring upplevelser av kvaliteten i regionaltågtrafiken i Mälardalen (TiM) samt hur banavstängningarna fungerat.

Detta omfattande materiel har nu utvärderats, sammanställts, och delges nu berörda pendlare och intressenter. Enkäterna har utformats så att även fria kommentarer kan lämnas, varpå pendlarnas egna upplevelser för första gången belyses.

Pendlarenkät November 2012
Pendlarenkät April 2014
Pendlarenkät Banavstängningen Mälarbanan vecka 15 & 16 i April 2015
Pendlarenkät Banavstängning Mälarbanan sommar 2016

2015-02-09

Rapport: Verkliga förseningar för tågpendlare

Officiellt statistik om punktlighet är förskönande och döljer omfattningen av de verkliga förseningar som resenären drabbas. Föreningens undersökning visar att med mer rättvisa sätt att mäta blir omfattningen av förseningarna mer som varje dag resenärerna betydligt större. Föreningens rapport: Verkliga förseningar för tågpendlare finns att ladda ner och läsa som pdf dokument.

Se tidigare nyheter

Webbplatsen för föreningen TIM-pendlare

Webbansvarig: Per-Anders Staav